วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Hard disk | CrystalDiskMark Portable 3.0.2b


CrystalDiskMark Portable 3.0.2b   ฟรีโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Hard disk ที่คุณใช้อยู่โดยโปรแรกมจะแบ่งการทดสอบออกเป็นการ Read (อ่าน) และ Write (เขียน)  ลงใน Sector ที่มีขนาดต่าง ๆ และบอกความเร็วในการอ่านและเขียนในแต่ละ Sector ว่ามีค่าเป็นอย่างไร เพื่อให้คุณทราบประสิทธิภาพในเชิงลึกของ Hard disk ตัวนั้น ๆ ว่าทำงานที่ความเร็วเท่าไหร่แน่  

และเพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพแล้ว ควรใช้โปรแรกมประเภท Defragment  มาช่วยในการจัดเรียงข้อมูลใน Harddisk เพื่อทำให้มันทำงานได้ดีที่สุดด้วย.