วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

SysInternals RAMMap v1.21 | ฟรีโปรแกรมดูการใช้งาน RAM


SysInternals RAMMap v1.21 ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการเรียกใช้งานหน่วยความจำ RAM ของโปรแรกมต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด โดยคุณสามารถเรียกดูการใช้งาน RAM ในส่วนของ Physical memory (หน่วยความจำหลัก) ในเครือ่งว่ามีโปรแกรมอะไรที่กำลังเรียกใช้ หน่วยความจำนี้อยู่
บ้าง รวมถึงสามารถเรียกดู Process ว่ามีโปรแกรมอะไรที่กำลังรันอยู่ ดูได้ทั้งหมดทั้งในส่วนของ System,Service และ Driver ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจากมีโปรแรกมหรือ service ที่เรียกใช้หน่วยความจำมากเกินไปจนทำให้เครื่องทำงานช้าลงได้.