วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

System Monitor II 12.2 | โปรแกรมตรวสอบสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์System Monitor II 12.2 ฟรี Gedgetที่จะช่วยคอยบอกสถานะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราว่าตอนนี้ได้มีการใช้ทรัพยกรต่าง ๆ ในปริมาณเท่าไหร่อย่างไร เช่น ปริมาณ CPU RAM ว่าถูกเรียกใช้ไปกี่เปอร์เซ้นต์  อุณหภูมิ ของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการเรียกใช้งานของ อุปกรณ์ Network ต่าง ๆ ว่ามี
สถานะเป็นเช่นไร  เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าตอนนี้ เครือ่งของเราทำงานอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่ โปรแแกรมตัวเล็ก ๆ ไม่กินทรัพยากรมากด้วยครับ

Download System Monitor II 12.2